Lekeapparater

Lekeapparater

Det er grunn til å gjenta informasjon om bruk av lekeapparater i Tonstadgrenda. Lekeapparater til bruk i borettslag kommer under ”forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (1996,1999 og sist endret 2004)”. Forskriftene er omfattende og generalforsamlingen vedtok å redusere antall lekeplasser og gjøre innkjøp av godkjente lekeapparat i henhold til forskriften. I tidligere infoskriv (02-03, sept. 2003) ble det påpekt at alle lekeapparat i borettslaget må tilfredstille disse forskriftene, også de som monteres som ”privat”.

Hensikten med forskriften er å redusere antall alvorlige ulykker.

Forskriftene setter krav til blant annet fysiske og mekaniske egenskaper ved lekeapparater. Åpninger og avstander skal være slik at barn ikke blir sittende fast.

Utformingen skal dessuten være slik at risiko for skader ved klemming, knusing eller press unngås.

En annen sentral bestemmelse er at det skal være en sikkerhetssone rundt hvert lekeapparat samt at lekeapparatet skal være forsvarlig sikret/festet for å fjerne risiko for klem/knusningsskader.

Diverse aktuelle punkter i forskriften.

§ Virkeområde

Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv bruk , uavhengig av hvor det er plassert

Forskriften gjelder så langt ikke sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i en annen forskrift.

§ Definisjoner

Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og / eller delkomponenter med tilhørende underlag som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser.

Utstyr kun til privat bruk, f.eks i eget hjem omfattes ikke. Dette utstyret defineres som leketøy og omfattes av forskrift om sikkerhet ved leketøy.

Forskriften er fastsatt fordi lekeplassutstyr i en del situasjoner har vist seg å medføre helseskade. Barn har blitt hengende fast, falt ned eller fått gjenstander over seg.

Det er derfor viktig at lekeplassutstyr fungerer etter sin hensikt og ikke utgjør noen urimelig fare ved bruk.

§ Fysiske og mekaniske egenskaper

Det enkelte utstyrs styrke og stabilitet skal være i samsvar med den bruk det er beregnet på eller som det kan forventes brukt på.

De krefter som kan oppstå ved ujevn eller varierende belastning må taes med i beregningen av utstyrets styrke og stabilitet.

Tonstad Borettslag har ansvar for at lekeapparat er plassert og virker etter intensjonene i forskriften. Styret må gjøre en risikovurdering ut fra de lekeapparatene som andelseierne plasserer ved sine ”private” områder.

Sammen skaper vi et godt bomiljø