Husordensregler

Innholdsfortegnelse:

BEBOERVEILEDNING FOR TONSTAD BORETTSLAG

– GENERELT OM BORETTSLAGET

ORDENSREGLER OG BOMILJØ

– HUSDYRHOLD

– RO OG ORDEN

– NABOHENSYN OG BOMILJØ

– GENERELT OM FELLESANLEGG

– SKADER

– UTEAREALER

– SØPPEL

– KJØRE- OG GANGVEGER

– PARKERING

– GRENDAHUSET

– LEKEPLASSER

– TRAMPOLINER

– INFORMASJON

– GENERELT OM BOLIGENE

– GRUNNMUR/KJELLER

– TAK

– VEGGER

– DØRER

– VINDUER

– INNVENDIG TRAPP

– GOLV

– PIPE/BRANNMUR

– VENTILASJONSANLEGG

– SANITÆRANLEGG

– ELEKTRISKE ANLEGG

– INNREDNING

– VEGGDYRKONTROLL

– TERRASSER

– YTTERVEGGER

– SKADER PÅ BYGNINGER OG ANLEGG

– BRANNSIKKERHET

– VARMEPUMPER

– FORSIKRINGER

– ØVRIGE FORHOLD

– ERKLÆRING

– MANDAT

BEBOERVEILEDNING FOR TONSTAD BORETTSLAG

GENERELT OM BORETTSLAGET

Tonstad Borettslag ble stiftet 11. juli 1977. Leilighetene var innflyttingsklare i løpet av 1979 og 1980. Borettslagets tomt utgjør vel 35 dekar med 144 leiligheter i 1 1/2 og 2 etasjes rekkehus. Leilighetene er andelsleiligheter, dvs. at hver borettshaver eier en andel i borettslaget. Laget eies av borettshaverne i fellesskap. Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB), som borettslaget er tilknyttet, er forretningsfører for laget.

Alle borettshavere må rette seg etter husordensregler, vedtekter, styre- og Generalforsamlingsvedtak. Den viktigste rettighet en borettshaver har, så fremt han/hun oppfyller sine forpliktelser og opptrer i samsvar med borettslagets vedtekter, er en uoppsigelig leierett til leiligheten. Borettshaverne bestemmer selv, gjennom sin interesse, sitt engasjement og sin innsats, hvordan bomiljøet skal utvikle seg. Trivsel i bomiljøet avhenger i stor grad av hvordan man utnytter mulighetene til innflytelse og utfoldelse som er gitt. Det er nødvendig at alle beboere engasjerer seg med å holde fellesarealene ryddige for at vi skal kunne ivareta et pent, ryddig og attraktivt borettslag.

 

ORDENSREGLER OG BOMILJØ, siste endret 12.05.2015

HUSDYRHOLD

Enhver borettshaver som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid og påse dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte dyr må respekteres. Vær oppmerksom på at mating av dyr og fugler og matrester som etterlates utendørs lett kan trekke rotter og mus til husene.

RO OG ORDEN

Unngå unødig bråk i leilighet, trapper og ganger og annen sjenerende støy i huset eller utenfor naboens vinduer eller balkonger. Sang- og musikkundervisning, eller annen virksomhet som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket. Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy – banking, boring, sliping mm. må ikke foregå på søndager og helligdager, eller mellom kl. 2200 og 0700 på hverdager.

NABOHENSYN OG BOMILJØ

Alle beboere skal ta hensyn til sine naboer utendørs også. Fellesareal skal ikke brukes til lagring av private eiendeler, det kan være sjenerende overfor naboer som ser dette bedre enn en selv, gjør området rotete og hindrer f.eks. plenklipping og snøbrøyting. Det henstilles at terrasser ikke brukes som lagerplass for søppel og rot, det er også utrivelig. Matavfall tiltrekker seg skadedyr. Det er også et nabohensyn at beboerne som en hovedregel bruker sin hovedterrasse til sitt uteliv, grilling osv. Slik oppnår vi å ta hensyn til hverandre og vise respekt for alles behov for litt skjerming og privatliv utendørs så langt det lar seg gjøre i og med at husene står så tett sammen. De hus som er mest utsatt er de som har hovedterrasse mot tungater. Bruk av hovedterrasse primært har vært et viktig prinsipp for bomiljøet siden borettslaget ble etablert. Alle må bidra til at vi har et pent og hyggelig uteområde av hensyn til fellesskapet og besøkende. Det er også et element av vedlikehold på en enkel måte i dette, som dessuten kan ha den positive virkning å holde felleskostnader nede.

GENERELT OM FELLESANLEGG

Borettslagets fellesanlegg omfatter alt uteareal slik som plener, beplantning, tungater, parkeringsplass, interne gangveger, garasjehus, grendahuset, barnepark og lekeplassene. Det påligger borettslaget å forvalte og drive disse anleggene. I henhold til festeavtalen er Tonstad borettslag forpliktet til å delta i A/S Tonstad beboertjenester, som er en felles driftsorganisasjon for vaktmestertjenester m.m. Arbeider som ikke omfattes av beboertjenestens oppgaver, kan (om arbeidets art tilsier det) utføres som dugnadsarbeid av beboerne i borettslaget. Av hensyn til brannsikkerhet er det forbudt å bruke garasjeplassene til lagring av dekk, brennbar væske, andre eiendeler eller som verksted.

Fellesareal i F-hus: Av hensyn til brannsikkerhet og evt. evakuering er det forbudt å bruke det felles gangarealet i F-husene til lagring av personlige eiendeler av enhver art.

SKADER

Hvis feil eller skade oppstår i eller ved leiligheten eller fellesareal, kontaktes styret i Borettslaget snarest mulig og/eller forsikringsselskapet.

 

UTEAREALER

Straks etter innflytting kjøpte borettslaget inn busker og trær som er plantet ut rundt omkring på utearealene. Disse skal skape miljø og trivsel i borettslaget. I forbindelse med rehabiliteringen av borettslaget er utearealene oppgradert med mye ny og allergivennlig beplantning. Beplantning og grøntareal utgjør store verdier – ta godt vare på dette.

SØPPEL

Borettslaget har investert i et helt nytt søppelsuganlegg. Hver enkelt leilighet har fått anvist spesifikke nedkast for plast- eller restavfall. I tillegg er det satt ut papirkontainere. Det er forbudt å hensette søppel på fellesarealene. Det settes regelmessig ut raskhengere for annet avfall.

KJØRE- OG GANGVEGER

Offentlige kjøre- og gangveger blir i sin helhet vedlikeholdt av Trondheim kommune. Dette vedlikeholdet omfatter kjørevegen Tonstadgrenda samt vest-østgående gangveg til gangbro over Tonstadgrenda og nord-sørgående gangveg mellom Tonstad B/L og Rostengrenda B/L samt nord-sørgående gangvei mellom Tonstad B/L og Tonstadbrinken. Vedlikehold, herunder snømåking og sandstrøing, av det interne gangvegnettet og tungatene utføres av Vaktmestertjenesten. Gjerde, hekk eller andre beplantninger i de ”private” hagene må ikke skje nærmere offentlige gangvegnett enn 0,6 m fra asfaltkanten. Det er for at snøbrøyting om vinteren ikke skal hindres. På de kjørbare gangvegene og i tunene er kun nødvendig servicekjøring tillatt. Med nødvendig servicekjøring menes flytte- og tyngre varetransport, strengt nødvendig drosjetrafikk, renovasjon og vedlikeholdsmaskiner

PARKERING

Hver leilighet har fått tildelt 1 parkeringsplass i en av de to parkeringshusene. Parkeringshusene kan ikke uten tillatelse fra borettslagets styre, anvendes til andre formål enn oppstilling av beboernes registrerte motorkjøretøy. Uregistrerte kjøretøyer kan bli tauet bort. I parkeringshusene er det lagt opp uttak til 1 motorvarmer pr. parkeringsplass. Til hver parkeringsplass hører 2 stk. nøkler til parkeringshusets port samt 1 stk garasjeåpner fra Ramox.

Alle som har fått tildelt parkeringsplass skal parkere på disse plassene. Parkering på plasser reservert for gjester skal ikke forekomme. Unødvendig parkering utenom disse anleggene fører bare til uønsket støy og nedsatt sikkerhet for samtlige beboere. Gjesteparkering skal skje på de parkeringsplassene som er avsatt til dette. Det er også skiltet på steder hvor besøkende med parkeringskort for handicappede kan parkere. Det er en forutsetning for parkeringsplanen i borettslaget at garasjeplassene blir brukt slik at parkeringsplassen ute er tilgjengelig for besøkende.

Ved innkjøringen til borettslaget er det satt opp trafikkskilt “FORBUDT FOR MOTORKJØRETØY”/”KUN FOR NØDVENDIG TILBRINGERTJENESTE”. Beboerne må selv vurdere hva som er nødvendig tilbringertjeneste. I perioder kan noen ha større behov enn andre. Ved innkjøringen står det også skilt “PARKERING FORBUDT”/”OVERTREDELSE MEDFØRER BORTTAUING”. Forbudet blir håndhevet i den grad det er nødvendig for å hindre unødvendig og uforsvarlig parkering i tunene. Biler som står parkert i tunene kan være til hinder for utrykningskjøretøyer, snøbrøyting og nødvendig tilbringertjeneste. Parkering og kjøring i tunene skaper også farlige situasjoner for barna. ALLE SOM KJØRER OG PARKERER I TUNENE HAR DERFOR ET STORT ANSVAR.

GRENDAHUSET

Grendahuset, som er plassert på taket av nordre parkeringshus, inneholder garderobe, forsamlingslokale, kjøkken og toaletter. Borettslagets Grendahussjef står for utleie av grendehuset. De til enhver tid gjeldende leiepriser er kunngjort på Tonstad B/Ls hjemmeside eller fås oppgitt hos Grendahussjef. Grendahuset kan leies ut til andelseierne eller eksterne leietakere.

LEKEPLASSER

Ved gangvegen mellom Rostengrenda BL og Tonstad BL er det anlagt en kvartalslekeplass som er felles for begge borettslagene. Innenfor borettslagets område er det regulert inn tre mindre lekeplasser ut mot den samme gangvegen. I tillegg er det lekeplass på fellesareal nord for rundkjøringen i Tonstadgrenda

TRAMPOLINER

Det er forbudt å sette opp trampoliner på fellesareal i borettslaget. Fellesareal starter fra ytterveggene på husene.

 

INFORMASJON

Styret informerer borettshaverne jevnlig via Info.skriv som deles ut i postkassene. Saker det informeres om er pågående prosjekter, nyheter, endringer, saker andelseierne må ta hensyn til, ulike råd og tips m.m. I tillegg har borettslaget en egen hjemmeside: www.tonstad-borettslag.no hvor alle Info.skriv og annen informasjon er lagt ut, f.eks. informasjon om styret, velforeningen, grendahuset, vedtektene, husordensreglene, pågående prosjekt m.m.

GENERELT OM BOLIGENE

Boligene består av rekkehus i 1 1/2 og 2 etasjer og er levert av A/S Moelven Bruk. Leilighetsfordelingen er som følger:

10 stk. 4-roms leiligheter type A 46 stk. 4-roms leiligheter type B 50 stk. 4-roms leiligheter type C 9 stk. 4-roms leiligheter type D 13 stk. 3-roms leiligheter type E 16 stk. 2-roms leiligheter type F Type D er forsøkt tilrettelagt slik at den i 1. etasje ved mindre tilpasninger skal kunne brukes av bevegelseshemmede.

GRUNNMUR/KJELLER

Utførelse: Grunnmur er støpt i 20 cm betong. I vaskerom og kjellergang er yttervegger isolert. Golv i vaskerom er pusset. Kjelleren forøvrig har grovstøpt gulv og uisolerte vegger og må bare betraktes som ringmur. Kjellerrom bortsett fra vaskerom og kjellergang kan således ikke regnes som fullverdige rom. Bruk:

Så lenge kjelleren står isolert, er det en del forhold man må være oppmerksom på: I enkelte perioder om vinteren kan temperaturen i de uisolerte rommene synke til under null grader. Dette kan medføre at vannledningene fryser. En bør derfor redusere ventilasjonen i kjelleren om vinteren for å minske varmetapet. Hvis temperaturen synker ned mot null, bør en stenge ventilene helt og eventuelt sette på varmeovn. En må være oppmerksom på at det kan oppstå kondens i kjelleren ved nedsatt ventilasjon. En må således være påpasselig med å åpne ventilene igjen når det ikke lenger er fare på ferde. Det må stå på varme i leilighet og kjeller dersom en reiser bort vinterstid da fryste rør kan føre til store skader og kulde generelt ødelegge inventar. Om sommeren kan det, ved høy luftfuktighet og varme, oppstå fukt på golv og vegg i kjeller. Dette skyldes at fuktigheten i lufta kondenseres på de kalde betongflatene. Fukten vil etter hvert fordampe. Dette kan påskyndes ved å varme opp kjelleren, f.eks. ved hjelp av en varmeovn sammen med god ventilasjon. Så lenge kjelleren er uisolert må en derfor avpasse bruken av den etter de foran omtalte klimamessige forhold.

Etterisolering: Ved å isolere golv og vegger vil en kunne unngå frost- og kondensproblemer, og rommene kan dermed benyttes som vanlig kjeller eller til andre formål. Det er vanskelig å gi konkrete råd om utførelse av en slik isolering, da den framtidige bruken av rommene, samt en helhetsvurdering av husets tilstand, vil være avgjørende for utførelsen. For å muliggjøre innsetting av vinduer, er det i betongen på visse steder innsatt 10 cm Lecaplate på innsiden av veggen. Dersom det settes inn vinduer, er det viktig å påse at terrenget tildannes slik at vann ikke renner inn mot vinduene. Eventuelt kan det lages drenert lysgrav. Fjerning av Lecaplatene gir ikke stor nok åpning dersom kjellerrommet skal brukes til varig opphold. For at kjellerrom skal godkjennes for varig opphold, må det være en utgang i tillegg til intern trapp mellom kjeller og første etasje. Denne utgangen kan være utvendig kjellerutgang eller vindu. Det skal søkes om godkjennelse hos styret før kjellerrom blir ominnredet eller isolert. Det er en forutsetning at arbeidene utføres forskriftsmessig for å unngå at feil medfører skade på boligen. Når styrets vedtak er mottatt må andelseier kontakte kommunen for godkjenning av bruksendring. Det er svært liten mulighet å få kjellerrom godkjent som varig oppholdsrom.

Krav til vindu brukt som rømningsveg står i byggeforskriftene, som bl.a. sier følgende: “Vindu som skal regnes som rømningsveg, skal i åpen stilling ha en fri åpning hvor høyde og bredde til sammen utgjør 1,5 m. Høyden skal være minst 60 cm og bredden minst 50 cm. Vinduets underkant skal ikke være mindre enn 1 m over golvet, hvis det ikke er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet.” Spesielle forholdsregler kan være stige, bokhylle, bord e.l. som er festet til veggen eller golvet.

 

TAK

Yttertak: Taket er tekket med ICOPAL singel, svart. Takrennene er i plast. Det må passes på at løv og rusk ikke tetter til avløpsrørene. Det ble montert snøfangere på takene i 2011. Innvendig tak: Gipsplater i taket er behandlet med matt maling, type BINDOPLAST 3, farge som Jotun antikk 201. Rengjøring må kun skje med tørr klut.

VEGGER

Yttervegger: Kledning: I rehabiliteringen i 2009-2011 ble kledningen skiftet. Ny kledning er fabrikkgrunnet, malt et strøk i telt før det ble montert på vegg og ett NYTT strøk på vegg. Malingen skal ha 10-12 års levetid. Det er borettslagets ansvar å organisere og iverksette maling av husene når det blir nødvendig.

Isolasjon: Fra byggeår er veggene isolert med 10 cm mineralull og gitt en utvendig vindtetting med forhudningspapp. I forbindelse med forannevnte rehabilitering ble vindsperren skiftet ut og veggene ble tilleggsisolert med 10 cm Rockwool System Flex vegg utenpå den nye vindsperren.

Innvendige vegger: Innvendige vegger er de fleste steder kledd med gipsplater. For å feste tyngre ting som garderobehyller, reoler o.l. anbefales Molly Hooks spesialskruer e.l. Lettere ting som malerier o.l. henges opp med vanlig X-krok med en, to eller tre skråsittende stifter e.l. Gipsveggene i seg selv krever intet vedlikehold, men det kan tenkes at plater må skiftes ut på grunn av skader mv.

Papirtapet: Veggene i øvrige boligrom ble pålagt papirtapet, Type ØRA byggtapet. På det største soverommet er benyttet tapet nr. 681063, på de øvrige soverommene nr. 681102, og i stue, entre og soveromsgang nr. 681103. Tapetet kan rengjøres med fuktig klut. Det anbefales å være forsiktig med tapetskjøtene. På baderomsveggene er benyttet vinyl mykveggstapet av type BECHER-GALON. Vinyltapeter er vedlikeholdsfrie og motstandsdyktige mot de fleste kjemikalier. Rengjøring skjer med vanlige vaskemidler, men bruk gjerne en myk svamp. Vanskelige flekker kan fjernes med White spirit. Sponplatevegger i vaskerommet ble levert ubehandlet. Veggene bør males med oljemaling eller trekkes med vinyltapet for å beskytte platene mot fukt.

DØRER

Ytterdører: Ytterdører er levert av Dooria, og det er Staven Bygg som har montert dørene. De er ferdig overflatebehandlet, og skal vedlikeholdes etter behov. Ved vedlikehold skal dørbladet først rengjøres, deretter pusses med et fin sandpapir (240) før døren behandles. Bevegelige deler (hengsler, lås, dørvrider) må også vedlikeholdes ved at de bevegelige delene smøres etter behov. Tersklene er lakkert med alkydlakk på fabrikken. Ved vedlikehold anbefales det at samme type lakk benyttes.

Innerdører: Innvendige dørblad i boligrom ble levert fullt ferdigbehandlet fra fabrikk og skal ikke etterbehandles. Til rengjøring benyttes vanlige vaskemidler uten skure- eller slipemidler. Salmiakkvann og White spirit kan også brukes. Etter rengjøringen brukes svamp eller myk, fuktig klut med rent vann. Polering utføres med tørr, myk og ren klut. Under rehabiliteringen ble det montert ventiler på mange innerdører for å sikre luftstrømning i leilighetene. Ved utskifting av innerdør må man huske at nye dører også må ha spalte eller at man monterer nye ventilrister.

VINDUER

Lukkevinduene er produsert av NorDan fabrikker, med 3-lags isolerglass i fastvinduene og 2-lags islolerglass i åpningsvinduene. Isolerglass krever ikke annet vedlikehold enn vanlig pussing. Lukkevinduene slår utover, og er såkalte ”husmorvindu”. Hvis vinduene går tregt, kan de bevegelige delene smøres med vaselin/symaskinolje. Dette gjelder spesielt stormsperren på verandadøren (skinnen over døren). Alt treverk er vakuumimpregnert, så vinduet skal tåle påkjenning fra solvarme, kondens og regn uten fare for sopp og råtedannelse. Utvendig er vinduene/vindusdør aluminiumsbeslåtte, det vil si at utvendig vedlikehold ikke er påkrevd.

INNVENDIG TRAPP

Trappa er laget i lakkert furu. Ved eventuell flikking eller opplakkering av trappa benyttes uretan-lakk, Nodest “Sterk” halvblank eller tilsvarende.

GOLV

På golvene er det lagt vinylbelegg på filt, type Fagertun Fabian. Golvbelegget rengjøres med såpe eller syntetisk vaskemiddel. På grunn av beleggets ru overflate kan det av og til være nødvendig med grundig vask. Hvis en ønsker det, kan belegget bones. Dette vil gi økt glans og lettere renhold. På bonet golv må det brukes nøytralt, syntetisk vaskemiddel.

PIPE/BRANNMUR

I husene er montert ANKI elementpipe – en pusset pipe som er beregnet på alle typer brensel. Skal det tilknyttes ildsted på steder hvor pipa står inntil vegger av tre, og avstanden til selve ildstedets ytterflate fra vegg er mindre enn 60 cm, må det settes opp brannmur. På trebjelkelag vil det da være greiest å bruke et godkjent, lett brannpanel av stålplater. Trebjelkelaget tåler kun belastninger opp til en viss grense og murt brannmur kan derfor kun tillates i bestemte situasjoner og utførelser (se liste nedenfor). Forskjellig plassering av pipe og forskjellig konstruksjon av bjelkelaget gjør at plassering og utstrekning av tillatt brannmur vil variere for de forskjellige leilighetstypene.

Følgende plassering/utførelse kan tillates: Leilighetstype A: Mur langs leilighetsskillevegg til yttervegg B: Frittstående mur på trappesiden av pipe, parallelt med drager, lengde maks, ca. 1,2 m fra hjørnevegg mot kjøkken. C: Mur langs vegg mot kjøkken, til kjøkkendør. D: Mur langs leilighetsskillevegg, lengde maks 1,2 m fra pipe. E: Som leilighetstype B. F: I 1. etg. mur langs stuevegg til yttervegg I: 2. etg. mur langs stuevegg, maks lengde ca. 1,2 m. På grunn av bevegelser i bjelkelaget vil en måtte regne med sprekkdannelser i muren, spesielt i overgang mur/pipe. Sprekkdannelsene kan begrenses dersom muren armeres, evt. gjøres selvbærende. Ildsted plassert på trebjelkelag kan maximum være 130 kg. I kjeller vil en imidlertid kunne fundamentere peis og brannmur direkte på betong. En står derfor her mye friere i valg av utførelser. Oppsetting av brannmur og montering av ildsted må være i samsvar med gjeldende byggeforskrifter, og det anbefales at det tas kontakt med fagfolk før utførelse av slike arbeider.

VENTILASJONSANLEGG

Før rehabilitering hadde leilighetene naturlig ventilasjon, men med mekanisk avtrekk på kjøkken. Under rehabiliteringen ble det montert balansert ventilasjon. Et aggregat av typen Flexit SL4 er montert på kaldloft eller i kjeller per leilighet. Friskluft hentes fra utsiden og føres inn til aggregatet. I aggregatet overføres varme fra avtrekksluften til den kjølige uteluften før denne føres inn i leiligheten (stue og soverom) Det er avtrekk fra våtrom og kjøkken. Kjøkkenavtrekk føres rett over tak, mens avtrekksluften fra våtrommene føres inn til aggregat for å bruke varmen. Luften sirkulerer i leiligheten, fra stue/soverom til kjøkken/våtrom via spalteventilene i dørene. Filter skiftes normalt en gang pr. år i borettslagets regi. I perioder der man ikke får varmet opp uteluften nok ved varmen fra inneluften brukes et varmeelement i aggregatet til å forvarme luften før den kommer inn i leiligheten. Når dette skal slå inn kan stilles på styringspanel (se utdelt bruksanvisning til ventilasjonsanlegg). Ved bruk av ildsted (ovn eller peis) forbrukes store mengder luft. Dersom frisklufttilførselen ikke er tilstrekkelig kan en risikere tilbakeslag fra pipa (det ryker inn). Hvis det skulle oppstå problemer med trekken og pipa, bør en sørge for rikelig frisklufttilførsel ved å evt. åpne et vindu når man fyrer opp. Dette skal i utgangspunktet ikke være et stort problem ved balansert ventilasjon. Det er viktig at ventiler (både tilluft og avtrekk) holdes åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten. Det er også viktig at ventilasjonsaggregatet benyttes. Slås dette av kan det føre til kondensskader både i leilighet og i aggregat, noe som også kan redusere inneklimaet i leiligheten.

SANITÆRANLEGG

Det er brukt ARABIA sanitærporselen i husene. For å bevare glasurens glans er det viktig med regelmessig rengjøring for å fjerne kalkflekker og misfarginger. Såpe og vann egner seg godt til dette. BRUK IKKE SKUREPULVER, SYREHOLDIGE VÆSKER ELLER PULVER.

Disse kan forårsake skader på glasuren som ikke kan repareres. Dette gjelder også forkrommete og forniklede armaturer. Bytt pakninger i kraner så fort disse begynner å dryppe, da irret fra kopperrøret fort fester seg i porselenet.

Arabia-klosettene leveres med sete som er til å løfte av klosettskålen. Den løftes rett opp og trykkes på plass etter rengjøringen.

Vannlås: Når en merker at vannet renner sent ut av servanten, er det tegn på at vannlåsen begynner å fylles med rusk, hår o.l. Nedre del av vannlåsen skrus av og innholdet fjernes. Husk å sette en bøtte under låsen før den skrus av. Vær forsiktig med å kaste håravfall i servantene. En unngår dermed å rense vannlåsen så ofte. Stakeplugg: Dersom det skulle hende at spillvannsledninger går tett, er det mulig å stake gjennom en stakeluke i kjellergolvet. I det enkelte sluket er det dessuten stakeplugg.

Stoppekran: Innvendig stoppekran for vann er plassert i luke i vegg i entre i 2-romsleiligheter, i vaskerom i de øvrige leilighetene.

Utvendig kran: Utvendig tappekran er i utgangspunktet laget slik at det ikke er nødvendig med avtapping om høsten. Før vinteren setter inn, må slange koples fra. Noen leiligheter har imidlertid fått montert tappekran som må stenges manuelt og eventuelt tappes før vinteren.

Vaske- og oppvaskmaskin: Har man slike maskiner montert i rom uten sluk, må en være oppmerksom på vannskadefaren ved eventuelle feil på maskin eller rørføringer til og fra denne. Huset bør ikke forlates når maskinen går, og ved bortreise bør kran på vannledning stenges. Når det gjelder montering av oppvaskmaskin, er det på vannrør i oppvaskbenk påsatt uttak for tilkobling av vann. Avløp kobles inn på vannlås. DETTE ER ARBEIDER SOM MÅ UTFØRES AV RØRLEGGER.

Pakninger: Det er ikke til å unngå at pakninger blir slitte eller at det setter seg rusk i dem. Hvis det er vanskelig å få batteriet til å stenge, er det viktig at pakningen skiftes hurtigst mulig, slik at ventilsettet i batteriet ikke blir ødelagt.

Gå fram slik: Steng hovedstoppekranen og åpne for vannet på batteriet som skal repareres slik at anlegget tømmes for vann. Deretter kan man ved hjelp av vanlig skiftenøkkel eller en 19 mm fastnøkkel fjerne hettemutteren som står utenpå hendelen. Når hettemutteren er fjernet kan hendelen tas av og ny mutter kommer til syne. Den skal også åpnes med skiftenøkkelen, evt. med en 24 mm fastnøkkel. Når denne mutteren er løs kan man ta ut de resterende delene og enkelt skifte hele membranspindelen. Membranspindel er til salgs i rørleggerforretninger. Merk at det er to typer, en for kaldtvannssiden og en for varmtvannssiden (ulike gjenger). Ved montering går man fram i motsatt rekkefølge enn som beskrevet foran.

Hendler: Etter en tids bruk kan det hende at hendelen slår an på batteriet før overdelen stenger for vannet. Da kan man enkelt oppnå fornyet god funksjon ved at hettemutteren over hendelen fjernes med skiftenøkkel, evt. med 19 mm fastnøkkel og hendelen justeres opp et par hakk på holderen. Påse at den innerste mutteren ikke er løsnet. Hettemutteren kan deretter settes på igjen. Kast ikke uvedkommende ting (bleier, bind, tørkerullpapir, poser o.l.) i klosettet, da dette kan forårsake tilstopping av avløpssystemet. Ved bruk av WC som utslagsvask, må det påses at golvtuer o.l. ikke følger med. Påse av leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstiden slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Vannmålere: Blankett for avlesning av vannmåler i leilighetene sendes ut en gang pr år og andelseier melder selv sitt forbruk som angitt på blanketten.

ELEKTRISKE ANLEGG

Det elektriske opplegget i boligrommene er lagt delvis skjult, delvis åpent i vegger og tak. Hver leilighet har egen elektrisk måler i eget sikringsskap i vindfang/entre. Løst utstyr som kobles til jordede kontakter, må være jordet. Det er andelseiers ansvar å vedlikeholde sikringsskap og det innvendige elektriske anlegget.

Ovner: Huset er utstyrt med gjennomstrømningsovner med termostat. Det vil si at ovnen kobles ut når romtemperaturen er kommet opp på det nivå som termostaten er innstilt på, og kobles på igjen når romtemperaturen har sunket under dette nivået.

Varmtvannsbereder: NOREMA/EVALET Varmtvannsbereder er standard i alle hus. Varmtvannsberederen er laget av rustfritt stål og er effektivt isolert. Den er dessuten utstyrt med en arbeidstermostat samt en sikkerhetstermostat som gir dobbel sikkerhet. Avtapping skjer ved å stenge strømtilførsel og avstengingsventil. Deretter åpnes sikkerhetsventilene og varmtvannskran.

Antenneuttak: Tilkoblingskontakt til TV og radio finnes i stuen. Anlegget kan benyttes for samtlige TV/radiomerker. Det er viktig at det brukes tilkoblingsenheter som er i overensstemmelse med anlegget. Hver enkelt leilighet er også utstyrt med 1 stk dekoder for digital tv fra Canal Digital. Det er også fremført bredbånd gjennom tilkoblingskontakten som leveres av Canal Digital og det er mulig å knytte IP-telefon til dette.

INNREDNING

Kjøkken: NOREMA kjøkkenskap er levert ferdig fra fabrikk med “Noramur” laminat overflate. Benkeplatene er også i laminat. Dersom man skulle være uheldig å få skjemmende riper mm. som ønskes fjernet, vil forhandleren i slike tilfeller gi råd om utbedring av skaden. Kjøkkeninnredningen kan om ønskelig males. Hengslene på NOREMA-kjøkkenet er justerbare, og hengseldelen som sitter på dørene kan skrues ut eller inn for å korrigere eventuell høydeforskjell på dørene p.g.a. skjevheter i golv eller vegg.

Ventilator: Ventilator på kjøkkenet var Noremas standardtype med 3 hastigheter og 2x40W belysning. I forbindelse med forannevnte rehabilitering er ventilatoren byttet til Flexit standardtype med 3 hastigheter og belysning. Ventilatoren er utstyrT med et fettfilter som bør vaskes i lunkent vann tilsatt litt vaskemiddel ca. en gang pr. måned avhengig av bruken. Garderobeskap: SVESTADS garderobeskap er standard i alle hus.

VEGGDYRKONTROLL

Borettshaveren må straks melde fra til borettslaget hvis det merkes veggdyr, kakerlakker e.l. i leiligheten. Hvis det påvises veggdyr i en leilighet, må borettshaveren for egen regning sørge for desinfeksjon. Dersom borettshaveren selv ikke foretar seg det nødvendige, har borettslaget anledning til å få satt desinfeksjon i verk for borettshaverens regning.

TERRASSER

Private hager på sør- og nordsiden av husene ble skiftet ut med terrasser på slutten av 1990-tallet. Disse ble utarbeidet i flere høyder. Andelseiere kan endre høyden på sin terrasse innenfor disse tidligere utarbeidede høydene så fremt dette utføres fag og forskriftsmessig, samt at alle kostnader til endringen dekkes av andelseier. Før endringen kan utføres må styre godkjenne endringen.

Andelseier må sørge for vedlikehold og beising av terrassegulvene og evt. beising av rekkverk hvis det er ønskelig utenom det som iverksettes og organiseres av styret og det vil normalt være hvert 10.-12. år fra 2011. Fargekoder og produsent er oppgitt i Informasjonsskriv nr. 3/2011 som finnes på borettslagets hjemmeside. Tilsvarende gjelder for verandaer på F-hus.

Ut fra husene er terrenget planert med fall fra grunnmuren. Dette er gjort for å hindre at overflatevann renner inn mot grunnmuren, noe som kan medføre fuktskader i kjelleren. Dersom setninger eller andre forhold medfører at dette fallet endres, må det fylles på masser slik at fallet opprettholdes.

VARMEPUMPER

Det må søkes styret om tillatelse til å installere varmepumper. Det må unngås å montere varmepumpe på yttervegg da den ikke må ødelegges eller perforeres. Varmepumpen anbefales montert på utebodvegg, stativ på terrassegulv eller på kjellermuren. Plassering avtales i samarbeid med styret.

YTTERVEGGER

Det er ikke tillatt å borre, lage hull eller på annen måte ødelegge ytterveggene. Dette medfører at isolasjonen perforeres og mister sin funksjon. Eksempel på forbudt tiltak er å trekke antennekabel utvendig fra første til andre etasje og borre hull for å trekke kabelen inn – antennekabel skal føres innvendig.

SKADER PÅ BYGNINGER OG ANLEGG

Dersom det oppstår skade på bygninger og tekniske anlegg skal borettshaver henvende seg til styret i borettslaget.

BRANNSIKKERHET

Hver leilighet har fått utdelt en brannsikkerhetspakke med råd og tips til utstyr og forebygging. Hver leilighet har fått et stk. brannslukkingsapparat type pulver og et lite skumapparat. Utstyret vil bli fornyet ved behov.

 

FORSIKRINGER

Husene og fellesanleggene er forsikret av borettslaget. Beboerne må selv sørge for å tegne innboforsikring. Det vil være avhengig av skadested og årsak til skade om borettslagets forsikring eller innboforsikring vil gjelde dersom en forsikringssak oppstår. Som hovedregel skal andelseier ta kontakt med sitt eget forsikringsselskap hvis skade oppstår. Innboforsikringsselskapet vil etter vurdering gi beskjed dersom forsikringsskaden omfattes av borettslagets forsikring. Da skal styret kontaktes.

ØVRIGE FORHOLD

Husenes opprinnelige innredninger, materialer på vegg, gulv og tak osv. og beskaffenhet generelt vil i mange leiligheter være endret gjennom årenes løp av andelseiere som til enhver tid har disponert leiligheten. Komponenter som nevnt ovenfor kan derfor være skiftet ut eller fjernet. Det er ikke borettslagets ansvar om andelseieres egne tiltak eller vedlikehold i leilighetene ikke er i samsvar med disse husordensreglene eller vedtektene hvor andelseiers vedlikeholdsplikter er fastsatt. Borettslaget har heller ikke ansvar for tiltak som er gjort i leilighetene, som skulle vært forhåndsgodkjent av styret eller kommunen og/eller dessuten ikke er utført i ht. fagmessige og forskriftsmessige krav.

TONSTAD BORETTSLAG Styret TIL ANDELSEIERNE I TONSTAD BORETTSLAG KATTEHOLD I TONSTAD BORETTSLAG

Generalforsamling 09.05.89 vedtok FORBUD mot kattehold i Tonstad Borettslag, etter forslag fra velforeningen. Vedtaket trer i kraft 01.06.89. Fra 01.06.89 er det ikke lov å anskaffe seg katt i borettslaget. Unntak fra forbudet kan gis hvis katten(e) holdes inne eller i bånd. Etter skriftlig søknad kan styret i Tonstad Borettslag i slike tilfeller gi dispensasjon.

 

TONSTAD BORETTSLAG Styret Til styret i TONSTAD BORETTSLAG SØKNAD OM DYREHOLD Undertegnede ……………………………… adresse ……………………… søker herved om å holde ……….. Begrunnelsen er …………………….……….…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..………….………………………………… .…………………………………………………………………………………………..…………………………………………… Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler som er vedtatt av generalforsamlingen 23.05.2000

ERKLÆRING

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. 2 Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv. 3 Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende. 4 Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc., eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget. 5 Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta. 6 Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt. …………………… ………./…………….. ………………………………………………. Andelseiers underskrift 1. Styret gir tillatelse til å holde ……………………………… på de underskrevne vilkår 2. Styret avslår søknaden på grunn av ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………….. ………/…….. Styrets leder………………………………

TONSTAD BORETTSLAG

Sammen skaper vi et godt bomiljø